VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR AMAGERGROUP

Foreningens navn

§ 1 Foreningens navn: AmagerGroup

Foreningens adresse: v/ Tommy Jørgensen – formand

Foreningens formål

§ 2 Foreningens formål er at virke til gavn for medlemmerne, og at opbygge gode loyale relationer med henblik på at styrke medlemmernes forretningsnetværk og styrke det enkelte medlems kompetencer.

Medlemmer

§ 3 Som medlemmer kan kun optages aktive forretningsdrivende. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra, og optage andre medlemmer

§ 4 Alle nye medlemmer skal senest 1 måned efter optagelse i AmagerGroup fremsende diverse oplysninger, tekst og billeder til upload på AmagerGroups hjemmeside. Hvis dette ikke efterleves kan bestyrelsen, for det nye medlems regning, foranledige dette.

§ 5 Medlemskab forsætter indtil det opsiges. Der sker ikke refusion af medlemskontingent ved ophør af medlemskab midt i perioden. Ved opløsning af foreningen fordeles foreningens formue, jf. § 20.

§ 6 Betaling for medlemskab skal ske til foreningens bankkonto eller til kassereren.

§ 7 De enkelte medlemmer eller deres repræsentanter har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, de modtager i fortrolighed under medlemsmøder eller på anden måde. Videregivelse af fortrolige informationer, der kan skade foreningen eller dens medlemmer, kan medføre eksklusion af foreningen.

Generalforsamling

§ 8 Ordinær generalforsamling afholdes inden den 15. februar hvert år. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

§ 9 Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning

3. Vedtagelse af regnskab og årskontingent

4. Valg af bestyrelse for 2 år:

Valg af formand samt to bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Valg af næstformand og kasserer i ulige år.

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

§ 10 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal.

Ved vedtægtsændringer, beslutning om foreningens opløsning, og andre væsentlige beslutninger, kræver dog vedtagelse af 2/3 af de fremmødte, der samtidig skal udgøre mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Såfremt en beslutning af denne karakter ikke opnår det fornødne antal stemmer på en generalforsamling, kan det vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel med en dagsorden, der angiver, at det fremsatte forslag kan blive vedtaget med 2/3 af de fremmødte.

Det skal være muligt at give fuldmagt til et af de andre medlemmer til at repræsentere sig på generalforsamlingen, dog ikke med en fuldmagt, der binder fuldmægtigen.

Bestyrelsen

§ 11 Bestyrelsen træffer de daglige beslutninger for foreningen

§ 12 Bestyrelsen, der består af formand, næstformand, kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer, vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og bestyrelsesmedlemmer i lige år og næstformand og kasserer i ulige år.

§ 13 Foreningen tegnes i det daglige af formanden for bestyrelsen, og i dennes forfald næstformanden.

§ 14 Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender og til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom

§15 Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Møder

§16 Der afholdes møder i foreningen 1. onsdag i hver måned i januar, februar, marts, april, maj, september, oktober og november. Der afholdes et arrangement i juni som det til enhver tid siddende festudvalg arrangerer. Som medlem af AmagerGroup forpligter man sig til at melde afbud til netværksmøderne senest dagen før kl. 14.00 Udeblivelse uden afbud udløser gult kort! Gentages det udløser det et rødt kort og man er herefter automatisk ekskluderet fra AmagerGroup.

§17 Optagelse i foreningen kan ske ved anbefaling fra et af de øvrige medlemmer. At en branche er repræsenteret i foreningen i forvejen udelukker ikke medlemskab. Beslutningen om optagelse af nye medlemmer forelægges på medlemsmøderne og beslutning herom bør som udgangspunkt finde sted i enighed blandt de fremmødte. I tilfælde af uenighed, kan beslutning om at optage et nyt medlem ske ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Foreningens opløsning

§ 18 Opløsning af foreningen besluttes af generalforsamlingen i overensstemmelse med § 10.

§ 19 Opløses foreningen, orienterer bestyrelsen foreningens samarbejdspartnere herom.

§ 20 Ved opløsning vil foreningens aktiver blive givet til en velgørende organisation, efter dækning af eventuel gæld.

Revideret den 5. februar 2014